rome: foro italico

rome: piazza san pietro

                                                                                                                                                                                      

photos © lorraine kerr 2008-2022